רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

מדיניות פרטיות לאתר

אלומה – יחד בתרבות, בחינוך ובקהילה, מיסודה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ

מועד עדכון אחרון: 24/10/2022

 1. מבוא
  1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: "האתר") של אלומה – יחד בתרבות, בחינוך ובקהילה, מיסודה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ (להלן: "אלומה" או "אנו"). אלומה מספקת לתושבי הוד השרון שירותי תרבות ופנאי, לרבות מכירת כרטיסים למופעים, רישום לחוגים, קורסים ופעילויות, רישום לקייטנות, מעונות יום וצהרונים, השכרת חללי עבודה ועוד (להלן: "השירותים").
  1.2. אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר (להלן: "המשתמש(ים)"; "את/ה") ומחויבים להגן על המידע האישי שלך. מסמך זה מפרט את מדיניות הפרטיות של אלומה בנוגע למידע האישי הנאסף במהלך שימושך באתר, השימוש שנעשה במידע זה והזכויות המוקנות לך ביחס למידע האישי שלך.
  1.3. אלומה תהא רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של השירותים ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן. המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.
  1.4. מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לכל המגדרים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.
 2. איסוף ושמירת מידע
  2.1. לצורך קבלת השירותים תתבקש למסור פרטים אישיים ומזהים אודותיך, כגון: שם מלא, תעודת זהות, מספר טלפון ומידע בנוגע לנושא הפנייה שלך.
  2.2. הנך מודע כי אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים המבוקשים, אלא אם צוין אחרת וכי מסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם אי מסירתם או מסירת פרטים שגויים/חלקיים עלולים למנוע מאיתנו להעניק לך את השירותים באופן מיטבי ו/או בכלל.
  2.3. בנוסף לכך, בעת השימוש באתר, יכול וייאסף אודותיך מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך המזהים. זהו מידע סטטיסטי, מצטבר ולא מזוהה על השימוש שלך באתר לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. ראה בהמשך שימוש בעוגיות.
  2.4. שים לב כי האתר אינו מבצע גבייה בכרטיס אשראי, ולצורך קבלת שירותים הכרוכים בתשלום (כגון: רכישת כרטיסים למופעים, רישום לחוגים וכיו"ב) תופנה לאתר חיצוני של ספק סליקה העומד בתקן DSS-PCI, תקן מחמיר שנועד להבטיח הגנה על נתוני כרטיסי אשראי. פרטי כרטיס האשראי שיימסרו על ידך יישמרו אצל ספק הסליקה ולא יישמרו במערכות אלומה.
 3. שימוש במידע
  3.1. השימוש במידע כאמור יעשה בהתאם להוראות כל דין ומדיניות פרטיות זו, למטרות והשימושים המפורטים להלן:

  • מתן השירותים;
  • שיפור חווית השימוש, מדידת ביצועי השירותים ושיפור התוכן והעיצוב;
  • עיבוד מידע סטטיסטי באמצעות איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי או אגרגטיבי;
  • זיהוי, מניעה וטיפול באירועי אבטחת מידע, תרמית ובעיות טכניות;
  • הגנה מפני פגיעה בזכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, פרטיות ולשון הרע;
  • דיוור ישיר וקשר עם המשתמשים;
  • מילוי אחר דרישות חוק, תקנה או צו שיפוטי או מנהלי, וסיוע לרשויות ולצדדים שלישיים רלוונטיים, כשאלומה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן.
 4. העברת מידע לצד שלישי
  4.1. אלומה לא תעביר לצדדים שלישיים מידע אישי שנאסף באתר, למעט:
  4.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
  4.1.2. לחברות הקשורות אליה ו/או לצדדים שלישיים ובתנאי שהדבר יהיה נחוץ למטרות תפעוליות, לסליקת תשלום שבוצע על ידי המשתמשים וניהול השירותים;
  4.1.3. לספקים, שותפים עסקיים, קבלנים ונותני שירות, המסייעים לאלומה במתן השירותים, ומחויבים לשמירה על סודיות ואבטחת מידע;
  4.1.4. המשתמש הפר את מדיניות הפרטיות ו/או הסכם אחר עם אלומה ו/או ביצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסה לבצע פעולות כאלה בקשר עם האתר ו/או השירותים;
  4.1.5. הדבר מחויב או נדרש על פי דין, אם יתקבל צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  4.1.6. התעוררה מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה וכיו"ב, בין המשתמש לבין אלומה;
  4.1.7. אלומה סבורה, בתום לב, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לאלומה ו/או לכל צד שלישי אחר.
  4.1.8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  4.1.9. באופן אנונימי – החברה עשויה לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישי עם כלל הציבור כגון מפתחים או בעלי זכויות, לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור השירותים וכיו"ב.
 5. אבטחת מידע ומאגרי מידע
  5.1. הנתונים הנאספים יישמרו במאגרי המידע של אלומה ובאחריותה.
  5.2. שימוש במידע יבוצע בהתאם למטרות שהוגדרו, בהתאם למסמך זה ובכפוף להוראות כל דין ולחובות החלות על פי כל דין, לרבות דיני הגנת הפרטיות.
  5.3. אלומה נוקטת באמצעים רבים ברמה הארגונית, התשתיתית והיישומית על מנת להגן על המידע האישי שלך, לרבות יישום של מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, אלומה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. על כן, אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט.
  5.4. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי אלומה, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר ו/או על המידע שבהם או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
  5.5. באחריות המשתמש לנקוט אמצעי הגנה על מכשיר הקצה המשמש לקבלת השירותים, ולכל הפחות התקנת תכנת הגנה עדכנית ותקנית ושימוש בסיסמה או אמצעי אחר לנעילת המכשיר.
 6. שימוש בעוגיות (Cookies) וטכנולוגיות דומות
  6.1. כמו אתרים רבים, גם באתר זה נעשה שימוש ב'עוגיות' באמצעות איסוף מידע אנונימי אודות השימוש באתר, לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, למדוד את האפקטיביות של פעולות לשיפור השירות, למזער סיכונים, למנוע הונאות ולצרכי אבטחת מידע.
  6.2. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
  6.3. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.
 7. אתרים אחרים
  7.1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליק על אחד מקישורים אלה תתחבר לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיך מרצונך או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות.
  7.2. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר, יתבצע על אחריותך הבלעדית ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד אלומה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישיים. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.
 8. דיוור ישיר
  8.1. באפשרותך להירשם לדיוור ישיר בנושאים שונים ו/או להירשם לניוזלטר החודשי של אלומה ולקבל מאיתנו בדוא"ל ו/או במסרונים אלקטרוניים עדכונים, הצעות ודברי פרסומת הקשורים אל אלומה ושירותיה (לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982).
  8.2. באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת מרשימות הדיוור, בקישור המופיע בהודעות הנשלחות אליך, או באמצעות פניה ישירה אלינו באתר.
 9. זכות לעיון ותיקון המידע
  9.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, הנך זכאי בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של אלומה.
  9.2. אלומה תשיב על פנייתך בהקדם האפשרי ותאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.
  9.3. ככל שעיינת במידע שעליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי, בכפוף לדין החל, לפנות אלינו באתר: https://alumahod.com בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
 10. שינויים במדיניות הפרטיות
  10.1. אלומה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן.
  10.2. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו והמשך השימוש באתר ובשירותים לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. השינויים ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר.
 11. יצירת קשר
  11.1. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, השירותים באתר או תנאי השימוש, ניתן ליצור עמנו קשר באתר: https://alumahod.com.
מדיניות פרטיות