רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

קול קורא להשכרת חלל לפעילות במרכז גולן

כתובת הגולן 36 , הוד השרון
לפרטים

חברת אלומה יחד בתרבות בחינוך ובקהילה מייסודה של הסוכנות היהודית בארץ ישראל בע"מ {חל"צ} {להלן: "אלומה"  ו/או  "החברה" } מבקשת להזמין הצעות מגופים ו/או אנשים פרטיים העומדים בתנאי ההזמנה, להשכרת חלל, המיועד לפעילות כללית  {ללא ממ"ד}, במבנה מרכז גולן ברחוב הגולן 36, בהוד השרון, כדלקמן:

 • מבנה ששטחו כ- 100מ"ר – משמש כיום מרכז קהילתי {להלן: "החלל" ו/או  "המושכר" }. הפעילות המיועדת לשימוש בחלל הנ"ל הינה פעילות כללית, כאשר על המציע להציע לחברה תשלום חודשי מטעמו, עבור החלל.

התנאים המוקדמים שעל המציעים לעמוד בהם:

 1. המציע הוא עוסק מורשה ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל ולו אישור על ניהול ספרים כדין.
 2. המציע מוסמך ומוכשר להפעיל את הפעילות המוצעת.
 3. המציע לא היה ולא נמצא בהליכי פירוק ו/או חדלות פירעון.
 4. המציע יעמיד במסגרת הצעתו ערבות בנקאית בסך 5,000 ₪.
 5. תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים ועד 1.8.2024 הכל כמפורט בהסכם.
 6. המציע השתתף בסיור מציעים של החברה בתאריך: 26.11.2023 בשעה 10:00

 תנאי ההתקשרות:

 1. המציע ידאג לציוד הדרוש להפעלת הפעילות במושכר .
 2. המציע ידאג, על חשבונו, לתחזוקת המושכר לניקיונו ולהחלפת ציוד במידת הצורך.
 3. המציע ידאג לעמוד בכל דרישות החוק.
 4. לא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המפעיל לחברה, או בין עובדי המפעיל-לחברה.
 5. החברה תהא רשאית להתחשב בין שיקוליה בקריטריונים נוספים על פי שיקול דעתה ולא רק בדמי השימוש כשיקול מרכזי.

*המודעה מנוסחת בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

לקבלת מסמכי ההצעה ולהרשמה לפגישת ההסבר למציעים ניתן לפנות במייל לגב' קארין בנאי karin@alumahod.com