רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

עיריית השרון בשיתוף חברת אלומה מפיקים את תערוכת "תקומה- הוד השרון", שבמסגרתה, תוצג תערוכת תצלומים (להלן: "התערוכה"). בתערוכה יוצגו תצלומים אשר יבחרו על ידי ועדה מיוחדת.

המשתתפים בתערוכה לא יקבלו כל תמורה כספית בגין השתתפותם והצגת עבודותיהם במסגרת התערוכה ו/או בגין כל שימוש בתצלומים לטובת יחסי ציבור, פרסום, קידום התערוכה או כל שימוש אחר.

המועדים הנ"ל עשויים להשתנות ועיריית הוד השרון וחברת אלומה ו/או מי מטעמה שומרים על זכותם לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התערוכה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה מכך.

עיריית הוד השרון וחברת אלומה ו/או צוות הוועדה הבוחנת או מי מטעמם, אינם מחויבים להסביר את הטעמים לבחירת המשתתפים ו/או לפסילת או אי זכייה של משתתפת ו/או משתתפות. כל החלטה כאמור, תהא בהתאם לשיקול דעתם המקצועי של חברי הוועדה ולמשתתפי התערוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

הוועדה הבוחנת של התערוכה, אמונה על בחירת המשתתפים ואופן הצגתם בתערוכה תוך שיקול דעת מקצועי. לא ניתן להתערב בשיקולים הללו או לסגת מההשתתפות בשל הרכב העבודות שנקבע או אופן הצגתן בתערוכה.
המשתתף בתערוכה יאשר במסגרת חתימתו על טופס זה אישור לפרסם את התמונות במסגרת התערוכה, והוא מעניק לעיריית הוד השרון ולחברת אלומה ו/או למי מטעמם, רישיון בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן או טריטוריה, להעתיק ו/או לפרסם את התמונות שיגיש בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי בכל אמצעי מדיה או מקום תוך מתן קרדיט.
ההשתתפות בתערוכה וכל הנכרך בכך, תהיה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עיריית הוד השרון וחברת אלומה או מי מטעמן לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, אשר ייגרמו למשתתף במסגרת השתתפותו בתערוכה.

מארגני התערוכה ו/או עיריית הוד השרון וחברת אלומה או מי מטעמם, אינם אחראים במישרין או בעקיפין, לכל דרישות, טענות או תביעות של צדדים שלישיים בגין פרסום התצלומים הנבחרים בשל הפרת דיני זכויות יוצרים, פגיעה בזכויות קניין רוחני או בפרטיות של אדם.
עיריית הוד השרון וחברת אלומה ו/או מי מטעמן, לא יהיו אחראיים במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם הנגרם בשל ו/או כתוצאה מהתצלומים שהוגשו במסגרת ההשתתפות בתערוכה.

ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עיריית הוד השרון וחברת אלומה ו/או מי מטעמן, בקשר לתצלום כלשהו, יהא מגיש התצלומים אחראי לבדו, במישרין ו /או בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני קניין רוחני ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בפרטיות המצולמים

התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.